G/F Fuglevang

Vedtægter for G/F Fuglevang

Vedtægter
Vedtægter for G/F Fuglevang


§ 1.


Download vedtægter

Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret.

§ 2.

Stk. 1.

Grundejerforeningen er stiftet i henhold til herom pålagte servitutter med det formål at varetage medlemmernes fælles interesser, administration af eventuelle fællesanlæg samt fremskaffelse af de fornødne midler til områdets forsyning af de nævnte anlæg.

Stk. 2.

Det påhviler endvidere grundejerforeningen at påse overholdelsen af de forpligtelser, der ved deklaration eller ved påbud fra myndighederne påhviler de under grundejerforeningen hørende ejendomme.

§ 3.

Stk. 1.

Pligt til at være medlem af grundejerforeningen har nuværende og kommende ejere af parceller udstykket fra matr. 8 a Kirke Såby by og sogn.

Stk. 2.

Kontingentet til grundejerforeningen kan kun fastsættes på en generalforsamling - ordinær eller ekstraordinær. Kontingentet kan opkræves månedsvis, kvartalsvis eller helårsvis forud efter bestyrelsens afgørelse.

Stk. 3.

Sidste rettidige indbetalingsdato for kontingentet er den sidste i en måned. Ved forsinket kontingentindbetaling udsendes en ny opkrævning, og der tillægges et gebyr på 10 pct. af det skyldige kontingent. Såfremt indbetaling ikke sker inden 8 dage, udsendes et rekommanderet brev om foreningens tilgodehavende, og der tillægges yderligere 10 pct. af det oprindelige kontingent i gebyr. De omtalte gebyrer opkræves i forbindelse med efterfølgende kontingentindbetaling. Såfremt indbetalingen af kontingentet herefter ikke sker inden 8 dage, vil foreningens tilgodehavende med tillæg af en rente på 2 pct. af kontingentrestancen pr. påbegyndt måned at regne fra den oprindelige betalingsfrist automatisk blive inddrevet via advokat uden udgift for grundejerforeningen.

§ 4.

Stk. 1.

Ophører et medlem at være ejer af en parcel eller parceller indenfor grundejerforeningens område, bortfalder medlemspligten, og vedkommende udtræder som medlem af grundejerforeningen uden krav på nogen andel af foreningens formue.

Stk. 2.

Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen

stk. 3.

Bopælsforandringer skal ligeledes meddeles senest 14 dage efter flytning.

Stk. 4.

Medlemskabet er først effektivt, når kontingentet er betalt, og bestyrelsen er berettiget til at foretage skridt til at hindre medlemmets adgang til fællesantenneanlæg m.v. Evt. genåbning m.v. udføres af en af foreningen valgt installatør for grundejerens regning. Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er uanset erhvervelsesmåden pligtig til at udrede det skyldige beløb og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, herunder adgang til foreningens arrangementer, fællesantenne m.v., når dette er sket.

§ 5.

Grundejerforeningens medlemmer kan ikke på nogen måde råde over andelen i foreningens formue ved pantsætning, salg eller på nogensomhelst anden måde, ligesom disse aktiver, der alene følger parcellerne, ikke kan være genstand for udlæg, pantsætning, arrest eller nogen anden form for retsforfølgning, som ikke samtidig er rettet mod parcellerne.

§ 6.

Stk. 1.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt parcelejerne. Formanden er på valg hvert år, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg mindst hvert andet år, idet næstformanden og sekretæren er på valg i ulige år, og kassereren og det menige bestyrelsesmedlem er på valg i lige år.

Stk. 2.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Stk. 4.

Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og skal være tilgængelig, når et medlem ønsker det.

Stk.5.

Bestyrelsen er berettiget til i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat, landinspektør, arkitekt og ingeniør.

Stk. 6.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Dog kan der dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, ydes kassereren, sekretæren og eventuelt andre medlemmer af bestyrelsen et rimeligt honorar.

Stk. 7.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være medlem af bestyrelsen.

§ 7.

Stk. 1.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder, som overfor private.

Stk. 2.

Den råder over forenings midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Stk. 3.

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden eller næstformanden i forbindelse med ét af bestyrelsesmedlemmerne. Den samlede bestyrelse kan meddele fuldmagter til andre end bestyrelsesmedlemmer til at handle på bestyrelsens vegne.

§ 8.

Stk. 1.

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Stk. 2.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er tilstede, hvoraf enten formanden eller næstformanden skal være den ene. Formanden - eller i dennes fravær - næstformanden har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

§ 9.

Stk. 1.

Over foreningens indtægter og udgifter føres en af bestyrelsen autoriseret kassebog.

Stk. 2.

Der føres tillige medlemsprotokol.

Stk. 3.

Foreningens regnskabsår er fra 1.1. til 31.12. Årsregnskabet afleveres af kassereren til formanden inden 1. februar.

Stk. 4.

Formanden videreekspederer regnskabet til den af generalforsamlingen valgte revisor, der har 2 uger til regnskabets gennemgang og tilbagelevering. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest den 1. marts.

§ 10.

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne.

Stk. 2.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 3.

Medlemmerne indkaldes af bestyrelsen ved brev med mindst tredive dages varsel.

Stk. 4.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle på generalforsamlingen.

Stk. 5.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være et bestyrelsesmedlem.

Stk. 6.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7.

Senest 1 uge før afholdelse af ordinær generalforsamling udsender bestyrelsen:

1. Det reviderede regnskab

2. Forslag fra bestyrelsen

3. Forslag fra medlemmerne

4. Budgetforslag for det kommende år med angivelse af kontingent

Stk. 8.

Medlemmer der er i kontingentrestance er afskåret fra at deltage i generalforsamlinger - ordinære som ekstraordinære.

§ 11.

Stk. 1.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens skøn eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.

Stk. 2.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling, de dog ' 13, stk. 2.

Stk. 3.

Medlemmer, der ønsker ekstraordinær generalforsamling afholdt, skal samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter af udsende indkaldelse.

§ 12.

For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen.

5. Forslag fra medlemmerne.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

7.a. Valg af bestyrelsesformand.

7.b. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisor.

10. Valg af revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

§ 13.

Stk. 1.

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflertal. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen ske skriftligt, når 50 medlemmer eller bestyrelsen kræver det. Hver parcel giver én stemme, og ejere af flere parceller har én stemme pr. parcel. Det er tilladt at lade sig repræsentere ved behørigt skriftligt befuldmægtiget. Ingen må møde med fuldmagt, der repræsenterer mere end 10 stemmer.

Stk. 2.

Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede og afgiver stemme, og at beslutningen træffes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det forskrevne antal stemmer ikke tilstede, indkaldes inden 1 måned med mindst 14 dages varsel en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne stemmer.

§ 14.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede emner indføres i grundejerforeningens protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 15.

De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er bindende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres, og eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning.

Medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter - det være sig af økonomisk eller anden art, ligesom grundejerforeningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 14. juli 1981.

(Gældende efter vedtagelse af vedtægtsændringer på den ekstraordinære generalforsamlingen den 16. april 1991)

Tilmelding via e-mail.

Vi vil meget gerne opfordre grundejere om at tilmelde sig til vores e-mail service. På denne måde kan i hurtigere få referater, indkaldelser mv.
Grundejerforeningen
G/F Fuglevang
gffuglevang@gmail.com